Bruksvilkår og personvern

[multilanguage_switcher]

VILKÅR FOR BRUK AV AKTIV FRITID APPLIKASJONER

Disse betingelsene gjelder for bruk av Aktiv Fritid mobilapp og Aktiv Fritid Web-applikasjon. I det følgende nevnt Applikasjonene.

Applikasjonene tilbys av Smart Cognition AS. Selskapet er et non-profit selskap og sosial entreprenør. Utbytte blir ikke delt ut til aksjonærene, alt overskudd forblir i selskapet eller gis til prosjekter og organisasjoner med det formål å forbedre levekårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Applikasjonene er en del av Aktiv Fritid digitale plattform for deling av informasjon om fritidsaktiviteter. Plattformen gjør det mulig for tilbydere av fritidsaktiviteter å distribuere informasjon om sine aktiviteter på en måte som alle kan forstå, uavhengig av funksjonsevne, alder, språklig eller kulturell bakgrunn. Det overordnede målet er at plattformen kan brukes av mennesker med eller uten funksjonshemming på like vilkår.

Ved å registrere deg som bruker samtykker du i og godtar vilkårene i denne avtalen. Du garanterer samtidig at du til enhver tid vil overholde gjeldende lov og ikke på noen måte bruke Applikasjonene til ulovlige formål.

INNHOLD

Smart Cognition vedlikeholder og videreutvikler Aktiv Fritid-plattformen etter beste evne.

Smart Cognition vil så langt det er mulig sikre at informasjonsinnholdet er oppdatert og i samsvar med gjeldende lovgivning, for eksempel relatert til personvern. Smart Cognition fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for nøyaktigheten av informasjonen og om informasjonen er i strid med gjeldende lov.

Smart Cognition fraskriver seg også ethvert ansvar for tap av fortjeneste, inntekt eller indirekte skade som oppstår som følge av din bruk av Applikasjonene, inkludert avbrutt tilgjengelighet til Applikasjonene på grunn av feil.

Applikasjonene krever tilgang til Internett, via Wi-Fi eller mobildata. Smart Cognition fraskriver seg ethvert ansvar hvis Applikasjonene ikke kan brukes på grunn av manglende Internett-tilgang, og er heller ikke ansvarlig for påløpte kostnader til din mobiloperatør / internettleverandør for bruk av Applikasjonene.

Du samtykker i at Applikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel.

Smart Cognition kan stenge Applikasjonene når som helst, helt eller delvis, når situasjonen tilsier det.

BILDEKOMMUNIKASJONSSYMBOLER

Bildekommunikasjonssymbolene (Picture Communication Symbols – PCS) som er tilgjengelige via Applikasjonene, kan ikke brukes til å lage materialer på trykk eller elektronisk form, enten for kommunikasjon eller instruksjon, bortsett fra en enkelt bruker i forbindelse med brukerens egen bruk av Applikasjonene.

Brukere av denne programvaren kan ikke leie, lease eller låne ut PCS-symboler, eller gi dem til noen online tjeneste eller kommersielle hostingtjenester. Brukere kan ikke sublisensiere, tildele eller overføre rettigheter til PCS, eller autorisere hele eller deler av PCS-symbolene som brukeren har tilgang til å bli kopiert til en datamaskin eller annen enhet.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Programmenes immaterielle rettigheter (varemerke, domenenavn, copyright og eventuelle patenter) tilhører Smart Cognition.

TILLATELSE

Med denne avtalen gir Smart Cognition deg retten til å bruke funksjonene og hente informasjon tilgjengelig når som helst i Applikasjonene. Tilgangen tilpasses individuelt for hver bruker og kan når som helst endres av brukeren selv eller av en annen bruker delegert dette ansvaret til.

Du samtykker i at denne avtalen ikke gir deg rett til å bruke Smart Cognitions immaterielle rettigheter, og at all uautorisert bruk kan ligge til grunn for et krav fra Smart Cognition.

TREDJEPARTS RETTIGHETER

Smart Cognition garanterer ikke på noen måte at din bruk av Applikasjonene ikke krenker tredjeparts interesser, inkludert, men ikke begrenset til, programvarerettigheter.

Smart Cognition er derfor ikke forpliktet til å skadesløsholde deg hvis du er underlagt krav fra tredjepart som et resultat av din bruk av Applikasjonene.

BRUKERINFORMASJON

For å bruke Applikasjonene, må du registrere deg som bruker. Du samtykker i at Smart Cognition kan lagre og bruke informasjonen din som beskrevet i Smart Cognition Personvernerklæring.

INFORMASJONSSIKKERHET

Du samtykker i at ved å registrere deg og logge på Applikasjonene, er Applikasjonene i bruk uten behov for ny innlogging før du logger deg ut av Applikasjonene.

TVIST

Enhver tvist som kan oppstå om gjeldende forhold og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av en norsk domstol i samsvar med norsk lov.

PERSONVERN

Personvern er svært viktig for Smart Cognition. Alle brukere av digitale løsninger og tjenester som leveres av oss kan stole på at vi ivaretar personvern og er åpne om hvordan personopplysninger behandles. Denne erklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi bruker dem og hvordan vi beskytter dem.

VÅRE TJENESTER

Aktiv Fritid er en digital plattform for deling av informasjon om fritidsaktiviteter. I Aktiv Fritid kan du enkelt finne aktivitetstilbud i nærheten av der du bor eller andre steder. Løsningen kombinerer universell utforming med tilrettelagt informasjon slik at den kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne, alder, kulturell og språklig bakgrunn eller andre faktorer.

Basert på personlige innstillinger kan de som har behov for det få tilrettelagt informasjon om aktivitetstilbudene. Med tilrettelagt informasjon menes f.eks. lettlest tekst, tekst-til-tale, symboler, bilder og video.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. For nærmere beskrivelse av hva som er personopplysninger, se Datatilsynets hjemmesider. En rekke opplysninger er definert som sensitive. Våre tjenester hverken behandler eller lagrer noen form for sensitive personopplysninger.

OPPLYSNINGER VI FÅR DIREKTE FRA DEG

For at du skal kunne bruke tjenestene våre, må vi ha opplysninger om deg. Noen av opplysningene er obligatoriske og nødvendige for at tjenestene skal fungere, andre opplysninger er frivillige. Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Brukernavn
 • Passord
 • Hjemkommune
 • Foretrukket språk
 • Foretrukket informasjonsnivå: Symboler, lettlest tekst eller full tekst
 • Aktivitetstilbud som du er kontaktperson for
 • Aktivitetstilbud som du “følger”, dvs deltar på eller er interessert i

Opplysningene over er obligatoriske. I tillegg er følgende opplysninger frivillige:

 • Profilbilde
 • For- og etternavn
 • Mobilnummer
 • Epost-adresse

TILLEGG FOR BRUKERE AV FRITIDSKORTET

Aktiv Fritid støtter Fritidskortet. Dette er en ordning som en del kommuner har under utprøving der barn og unge mellom 6 og 18 år kan få økonomisk støtte til deltakelse på organiserte fritidsaktiviteter med en viss varighet.

For brukere av Fritidskortet er for- og etternavn obligatorisk. I tillegg lagrer vi:

 • Fødselsnummer (lagres ikke i klartekst)
 • Kontonummer
 • Bostedsadresse
 • Relasjon mellom foresatt og barn/ungdom som den foresatte kan bruke Fritidskortet på vegne av

Opplysningene over er helt nødvendige for at kommunene skal kunne forvalte Fritidskortordningen på en trygg og effektiv måte.

OPPLYSNINGER OM BRUK

Vi samler inn informasjon om bruk av tjenestene våre. Denne informasjonen kan kategoriseres som hhv bruksinformasjon, stedsinformasjon og annen logginformasjon.

Bruksinformasjon er hvilke tjenester som benyttes, hvilke spørringer (søk/filter) som gjøres og resultatet av disse.  Bruksinformasjon lagres anonymisert.

Stedsinformasjon er informasjon om din lokalisering. Dette krever at du gir våre tjenester tilgang til stedstjenesten på de enhetene du benytter. Stedsinformasjon brukes kun i forbindelse med spørringer, f.eks. for å finne fritidstilbud i nærheten, og lagres ikke.

Annen logginformasjon er informasjon om antall aktive brukere, antall nye brukere, feilrapporter, etc. Denne informasjonen er også anonymisert.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

De obligatoriske opplysningene som vi får direkte fra deg er nødvendige for at løsningene skal fungere etter hensikten – å gi individuelt tilpasset informasjon og mulighet for kommunikasjon. Informasjon om lokalisering brukes for å vise aktiviteter i nærheten. Opplysningene om bruk benytter vi for å analysere, vedlikeholde og videreutvikle tjenestene våre.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom du er kontaktperson for et aktivitetstilbud, vil andre brukere av plattformen få tilgang til dine kontaktopplysninger (navn, telefon og epostadresse). Alle andre personopplysninger er skjult for andre brukere enn deg selv.

Smart Cognition deltar i forskningsprosjekter og kan avgi data til forskningsformål. I slike tilfeller anonymiseres informasjon om enkeltpersoner eller gis kun på aggregert nivå.

INNSYN

Alle personopplysninger som vi håndterer er tilgjengelige for deg i tjenesten du benytter. Alternativt kan du ta kontakt med oss, så sammenstiller vi og sender deg opplysningene vi har om deg. Se kontaktinformasjon nedenfor.

KORRIGERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du kan selv korrigere opplysninger om navn, profilbilde, telefonnummer, epostadresse, hjemkommune, kontonummer, foretrukket språk og informasjonsnivå og hvilke fritidstilbud du følger. For å korrigere informasjon om deg som kontaktperson for et aktivitetstilbud, må du ta kontakt med den som er ansvarlig for det aktuelle aktivitetstilbudet.

Alternativt kan du ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon nedenfor.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du kan selv når som helst slette din brukerkonto og alle tilhørende personopplysninger, som nevnt under “Personopplysninger som behandles”. Dersom du medvirker på bilder som er tilgjengelige i tjenestene våre og som du ikke ønsker skal være tilgjengelig, må du ta kontakt den som er ansvarlig for tilbudet der bildet benyttes og be dem erstatte bildet med et annet bilde.

Alternativt kan du ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon nedenfor.

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger vi har om deg lagres i 6 måneder etter at du sist benyttet tjenestene våre. To ganger pr år sjekker vi inaktive brukere, og alle personopplysninger om brukere som ikke har benyttet tjenestene siste 6 måneder blir automatisk slettet.

SIKKERHET

Vi tar sikkerhet svært alvorlig. Våre tjenester kjører i Microsoft Azure skymiljø, og Azure tilfredsstiller kravene i GDPR. All kommunikasjon mellom app og skytjenester foregår via sikker forbindelse, og alle passord og fødselsnummer lagres kodet ved hjelp av sikre algoritmer slik at de ikke kan leses eller utnyttes av uvedkommende.

BRUKERSKAPT INNHOLD

Våre tjenester er i stor grad basert på brukerskapt innhold, f.eks. tekst og bilder. Vi tillater ikke noen form for innhold som bryter med retningslinjer gitt av Datatilsynet, Google eller Apple. Brudd på reglene fører til at innholdet blir fjernet uten forhåndsvarsel og kan føre til utestengelse.

Hvis du finner innhold i våre tjenester som du finner støtende eller upassende, kan du sende epost til mail@smartcognitionas.com med forklaring på hva du fant og hvorfor det bør fjernes.

DATATILSYNET OM BRUK AV BILDER

Datatilsynet skiller mellom portrettbilder, der personen(e) er hovedmotivet for bildet og situasjonsbilder, der situasjonen eller aktiviteten som utføres er det egentlige motivet i bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er underordnet.

Før bruk av portrettbilder skal det alltid innhentes samtykke fra alle avbildede personer. Bruk av situasjonsbilder krever ikke samtykke, så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte krenkende for de som er avbildet.

Det kan ofte være vanskelig å avgjøre om et bilde er portrettbilde eller situasjonsbilde, eller om situasjonen er krenkende. Samtidig er bruk av situasjonsbilder, der personen selv eller personens familie, venner eller andre kjente medvirker, vesentlig for brukeropplevelsen av våre tjenester.

Vi oppfordrer brukerne av våre tjenester til følge Datatilsynets retningslinjer. Som hovedregel bør det kun benyttes gruppebilder, tatt på litt avstand. I tvilstilfelle bør man alltid innhente samtykke evt unngå å bruke slike bilder.

Det som her er skrevet om bilder, gjelder også for bruk av film/video.

KONTAKT SMART COGNITION

Kontakt oss på en av følgende måter:

epost: mail@smartcognitionas.com

telefon: +47 464 09 707

Skip to content